Annonsøren er ansvarlig for at annonsens innhold og utforming er i overensstemmelse med norsk lov, godmarkedsføringsskikk og god reklameskikk. Value Publishing AS har intet ansvar for innholdet i annonsen, og vil holde annonsøren ansvarlig for evnt. tap og skader som Value Publishing AS påføres som følge av annonsen. Annonsøren plikter å innlevere annonsen i avtalt format og innen angitte frister. Value Publishing AS har ikke plikt til å ta inn annonser som kommer inn etter angitte frister. Ved for sen levering ytes ingen refusjon av betaling for annonsen.